Pontaqua TRIO MIX TABS 5 x 125 gr zsákos vízkezelő

6 800 Ft

Tabletták textilzsákban - 5 x 125g
Egy mozdulat, hármas hatás

üzleti készleten

 TRIO MIX TABS 

Tabletták textilzsákban - hármas hatás

  • Higiénikus adagolás

  • Egy mozdulat, hármas hatás

  • Baktériumok, gombák, algák ellen

  • Csillogó pelyhesítés

3 db lassan oldódó 20 grammos klórtabletta, 2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta és 1 db 25 grammos pelyhesítő tabletta egy textilzsákba csomagolva. A lassan oldódó tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat a baktériumok és gombák ellen, a gyorsan oldódó tabletták sokkoló fertőtlenítést, a pelyhesítő tabletták kristálytiszta vizet biztosítanak. Nagyon egyszerű a használata. 

Alkalmazás: 1 textilzsák 10 m3 medencevízhez hetente az úszó vegyszeradagolóba vagy a szkimmer kosárba helyezve. Soha ne dobjuk a tablettát a medencébe, mert kifakítja a burkolat színét. A pH értéket és a klórszintet rendszeresen mérni kell.

Ideális klórtartalom: 0,6–1,0 mg/l. Ideális pH érték: 7,2–7,6.

 

Figyelmeztető mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H302 Lenyelve ártalmas.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261 Kerülje a por belélegzését.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN, Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően

 

Tartalom: Triklórizocianursav 50%, nátrium-diklór-izocianurát 33%, alumínium-szulfát 8,3%

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

Tel: + 36 1 206-5600, Fax: + 36-1-371-1515 Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: 9025-2/2012

Minőségét megőrzi: 31.12.2026.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

   

Hasonló termékek