Pontaqua AQUASAV 25 kg 150%

4 900 Ft

Aquasav pH csökkentő szer kénsav 15% 25 kg
Tartalom: kénsav 15%
Az ár a kanna díjat nem tartalmazza.
üzleti készleten

Pontaqua Aquasav Folyékony pH csökkentő 25 kg

 

Alkalmazás: Célszerű a víz beáramlásánál, vagy a fürdőmedence több pontján részletekben adagolni. A pH-érték 0,1-del való csökkentéséhez 10 m3 medencevízhez 200 ml AQUASAV szükséges. A medencevíz ideális pH-értéke 7,2-7,6, amelyet hetente 1-2 alkalommal ellenőrizzünk vízelemző segítségével. Magas pH-érték esetén a klórozószer nem fejti ki fertőtlenítő hatását, ezért a medence vize bezavarosodik, bealgásodik. Az ideálistól eltérő pH-értékű medencevíz irritálja a szemet, károsíthatja a medencét. Ha a pH-érték 7,2-nél alacsonyabb, adagoljunk
PLUSZAPH-t. Soha nem szabad vizet önteni a kénsavba!

 

Figyelmeztető mondatok: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  P223: Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

 

Tartalom: kénsav 15%

UN 2796

Hasonló termékek